Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

20:50
20:44
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
20:43
3288 aeb3
Reposted fromirmelin irmelin
20:41
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin
20:41
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
20:40
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairmelin irmelin
20:40
4169 c7ec
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
20:39
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viairmelin irmelin
20:38
5553 ae68 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
20:37
1317 6f32 500
20:35
3623 9705 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
20:32
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
20:30
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
20:30
9753 7d78 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viairmelin irmelin
20:29
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viairmelin irmelin
20:28
17:57
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapannaniczyja pannaniczyja
17:55
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viapannaniczyja pannaniczyja
17:54

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viapannaniczyja pannaniczyja
17:54
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl