Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

22:33
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
22:32
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
22:32
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
22:31
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
22:31
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
22:30
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
22:30
4938 5bc7
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
22:30
7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
22:30
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
22:29
22:26
1932 bc23 500
22:25
22:25
1575 d750 500
Reposted fromshakeme shakeme viaraindrops raindrops

May 15 2017

20:58
7629 1e57 500
20:57
20:55
20:53
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:52
20:51
0466 535f
Reposted fromTangizz Tangizz viapannaniczyja pannaniczyja
20:50
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl