Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

17:28
4533 4f39 500
Reposted fromPoooly Poooly viapannaniczyja pannaniczyja
17:28
17:28
0105 b95d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapannaniczyja pannaniczyja
17:28
17:28
17:27
Rany, które nigdy się nie goją, można opłakiwać tylko w samotności.
Reposted fromeazyi eazyi viapannaniczyja pannaniczyja
17:27
Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viapannaniczyja pannaniczyja
17:27
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viapannaniczyja pannaniczyja
17:26
3547 2482 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaraindrops raindrops
17:26
Reposted fromgruetze gruetze viapannaniczyja pannaniczyja
17:26
17:26
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viapannaniczyja pannaniczyja
17:26
13:56
Gdy śmierć jest lepsza od choroby.
Gdy nie da się pomóc.

Miłość silniejsza od szaleństwa?

Babciu, dlaczego nie wiesz kim jestem?
13:54
Walczyć pomimo wszystko.
Wygrana zależy od nas samych.

June 19 2015

21:33
5350 6919
21:32
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam viaraindrops raindrops
21:32
0818 0b22 500

Członkowie zespołu KISS z rodzicami, 1976 r.

21:31
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viaraindrops raindrops
21:31
9461 d0d3 500

thereisnoforgetting:

Tadeusz Sumiński, Warsaw, Poland 1960s

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl