Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

18:00
7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales
18:00
17:58
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viairmelin irmelin
17:54
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapannaniczyja pannaniczyja
17:54
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
17:53
9278 b6b6 500
Reposted fromwestwood westwood viapannaniczyja pannaniczyja
17:53
17:48
2295 16b0
17:47
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaraindrops raindrops
17:47
Reposted frommessedup messedup viaraindrops raindrops
17:44
3727 e053 500
Reposted fromministerium ministerium viapannaniczyja pannaniczyja
17:44
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
17:40
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viapannaniczyja pannaniczyja
17:40
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viapannaniczyja pannaniczyja
17:39
7197 00dd
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viapannaniczyja pannaniczyja
17:39
1635 81ce
Reposted fromkostuchna kostuchna viapannaniczyja pannaniczyja
17:39
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaraindrops raindrops
17:38
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaraindrops raindrops

September 12 2017

18:59
6466 c420 500
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
18:58
1208 e936
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl